Vedtekter for Ungdomsrådet

§ 1       Målsetting

Hovedmål: RUST skal jobbe for et bedre arbeids,- bo og aktivitetstilbud for ungdom i Nord-Troms. RUST skal være en kanal for økt ungdomsmedvirkning.

Presisering av hovedmål: Dette for å stimulere til gode opplevelser i regionen, tilflytting, hindre fraflytting og sette i verk tilbud som kan virke forebyggende i forhold til eventuell ungdomsproblematikk, samt være med å tilrettelegge og påvirke slik at ungdom kan utvikle seg positivt i regionen.

 

Delmål

§1.1     Ved samarbeid på tvers av kommunegrensene skal ungdomsrådet dra nytte av hverandres erfaringer fra de ulike kommunene.

§1.2     Nord-Troms Ungdomsråd (RUST) skal være en kanal til medvirkning, og bidra til at ungdommene kan stå sammen i viktige interessesaker for ungdom på tvers av kommunegrenene.

§ 1.3: Ved regionalt samarbeid skal Nord-Troms Ungdomsråd styrke den regionale tilhørigheten i Nord-Troms.

 

§ 2       Sammensetning

 1. Nord-Troms Ungdomsråd (RUST) består av 12 medlemmer faste medlemmer, 2 fra hver kommune i alderen 8. klasse – 22 år. Det velges også en vararepresentant fra hver kommune.

 2. Medlemmene velges inn for to år. De to faste medlemmene fra hver kommune er ikke på valg samme året.

 3. Ved sammensetning av rådet skal følgende ivaretas;

 • alle de seks Nord-Troms kommunene skal være representert

 • begge kjønn bør være representert, minst 40-60%

 1. De kommunale ungdomsrådene oppnevner selv representantene til det regionale ungdomsrådet etter egne kriterier.

 2. Nord-Troms Ungdomsråd (RUST) kan velge arbeidsutvalg for ulike tiltak dersom de finner det nødvendig.

 

§ 3       Ansvar og oppgaver

Nord-Troms Ungdomsråd (RUST) skal tale ungdommens sak i regionale sammenhenger.

Samarbeid med styret i Nord-Troms Regionråd DA i saker som angår ungdom i Nord-Troms er viktig, da man på denne måten kan skaffe muligheter for innflytelse.

Rettigheter

 • Saker som angår ungdom i regionen, og som skal behandles av Nord-Troms Regionråd DA, sendes til høring hos Nord-Troms Ungdomsråd (RUST).

 • Nord-Troms Ungdomsråd (RUST) har tale- og forslagsrett ved deltagelse på møter i Nord-Troms Regionråd DA, på behandling av saker som angår ungdom i regionen.

 • Møteinnkalling og sakspapirer sendes som til folkevalgte representanter.

 • Hvert av medlemmene i Nord-Troms Ungdomsråd (RUST) har sin ordfører som kontaktperson til det politiske miljø i sin kommune.

 • Nord-Troms Ungdomsråd (RUST) bør årlig arrangere kurs/opplæring for alle de kommunale ungdomsrådene.

Oppgaver

 • Nord-Troms Ungdomsråd (RUST) skal være kontaktorgan for ungdom i regionen, og representere/fremme deres saker i regional sammenheng.

 • Nord-Troms Ungdomsråd (RUST) skal fremme saker som ungdom regionalt og lokalt er opptatt av, overfor styret i Nord-Troms Regionråd DA og de enkelte kommunestyrer.

 • Nord-Troms Ungdomsråd (RUST) skal gjøre kjent regionale arrangementer og aktiviteter for ungdom, som rådet selv har vært med å planlegge.

 • Nord-Troms Ungdomsråd (RUST) skal lage årsmelding for sin virksomhet.

 • Nord-Troms Ungdomsråd (RUST) skal lage budsjettforslag for ungdomssatsingens virksomhet i hht de årlige rammer.

 • Nord-Troms Ungdomsråd (RUST) skal sette søkelys på aktuelle temaer ved informasjon og diskusjon.

 • Nord-Troms Ungdomsråd (RUST) skal peke ut satsingsområder som rådet skal jobbe spesielt med det kommende året.

 • Nord-Troms Ungdomsråd (RUST) skal behandle og fordele midler fra Prøv sjøl-fondet innen næring og kultur.

 

§ 4       Møter i det regionale ungdomsrådet

 1. Nord-Troms Ungdomsråd (RUST) skal ha møter minst 4 ganger pr år. Dersom det er behov kan leder for ungdomsrådet innkalle til ekstra møte

 2. Nord-Troms Ungdomsråd (RUST) innkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel. Sakspapirer sendes ut minst en uke i forveien.

 3. Nord-Troms Ungdomsråd (RUST) kan innkalle andre dersom de finner det nødvendig.

 4. Nord-Troms Ungdomsråd (RUST) er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstedet.

 5. Avgjørelse treffes av alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

 6. Det skal føres møtebok, og utskrift av møteboka skal sendes medlemmene av rådet, fagrådet, ungdomsrådene og ordførerne og kommunestyrene i de seks Nord-Troms kommunene.

 

§ 5       Økonomi og opplæring

 1. Det bør arrangeres kurs for medlemmene i rådet hvert år – fortrinnsvis i oktober, etter valg av ungdomsråd i kommunene.

 2. Regional ungdomskonsulent har ansvaret for sekretariatsfunksjon. Planlegging av tiltak foregår i samarbeid med Nord-Troms Ungdomsråd.

 

 

Revidert 12.06.12

Tips en venn Skriv ut