Helseledernettverk

Fagnettverk for helse- og omsorgssjefer i kommunene

HR-nettverk

Fagbettverk for personalkonsulenter i Nord-Troms kommunene

Skoleeiernettverket

Regionalt samarbeid om oppvekst i Nord-Troms.
Oppvekstnettverket består av oppvekstlederne i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord.
Oppvekstnettverkets mål og hensikt:

  • Nettverket skal ha et velfungerende samarbeid om felles utfordringer i forbindelse med kvalitetsutvikling i skole og barnehage.
  • Oppvekstnettverkets rolle er å være pådriver og støttefunksjon for kommunene i forhold til utvikling av felles kompetanse, organisasjonsutvikling og kvalitet.
  • Arbeidet skal målrettes i forhold til barns danning, læring og trivsel, og elevers grunnleggende ferdigheter, med bedre gjennomføring av videregående opplæring som mål.

Overordna mål for samarbeidet:
- Sikre utvikling og kvalitet i barnehage, grunnopplæring og voksenopplæring i Nord-Troms

Biblioteksamarbeid

Biblioteksamarbeidet i Nord-Troms er et etablert samarbeid mellom seks kommuner, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord. Biblioteksamarbeidet er organisert og formalisert med forankring i Nord-Troms regionråd.

Samarbeidet har faste regionale møter og har utviklet et eget tiltak som har fått navnet «Nord-Troms Rundt». Målet med tiltaket er å styrke det regionale samarbeidet og øke de bibliotekansattes kompetanse/kunnskap om hver kommune i Nord-Troms. Det startet i 2011: Kvænangen, 2012: Lyngen, 2013: Kåfjord, 2014: Nordreisa, 2015: Storfjord, 2016: Skjervøy, 2017: Kvænangen, 2018: Lyngen, 2019: Kåfjord, 2020: Nordreisa.

I perioden 2011-2015 gjennomførte samarbeidet et utviklingsprosjekt med ekstern finansiering fra RUP, Nasjonalbiblioteket og Troms fylkesbibliotek. Prosjektet Framtidas kunnskapsarena har videreutviklet samarbeidet mellom bibliotek og barnehage, skole og høyere utdanning – både på kommune og regionnivå. Det har resultert i nye fellestiltak, særlig for barn, og nye strukturer som vil bli videreført etter i årene som kommer. Prosjektets hovedmålsetting var å gjøre bibliotekene i Nord-Troms til gode kunnskaps- og læringsarenaer for hele utdanningsløpet.

NUNT

Næringsutvalget i Nord-Troms er et underutvalg av Nord-Troms Regionråd, som består av en næringsmedarbeider fra hver kommunene.
NUNT skal arbeide med utviklingsarbeid på regionalt nivå, og ivareta eiernes interesser, med blant annet samordnet strategisk næringsplanlegging og fremme Nord-Troms regionråd sine satsinger på næringsutvikling.