Vedtekter for Rådmannsutvalget

Vedtatt i Rådmannsutvalget 19.3.2018

 

§1 FORMÅL

  1. a) Rådmannsutvalget i Nord-Troms reguleres av selskapsavtalen for Nord-Troms Regionråd, § 2 formål: Nord-Troms Regionråd skal være et politisk og administrativt samarbeidsorgan som arbeider med saker av felles interesse mellom kommunene og som fremmer regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng.
    b) Rådmannsutvalget i Nord-Troms er et rådgivende organ for Nord-Troms Regionråd (NTRR). Regionrådet og RU har 2 fellesmøter pr. år. Regionrådet kan ved behov bestille utredningsarbeid fra RU.  Utvalget medvirker i behandlingen av aktuelle administrative og faglige saker.
  2. Rådmannsutvalget består av rådmenn/administrasjonssjefer i Nord-Troms kommunene. Utvalget skal fremme samarbeidet mellom kommunene i regionen.
  3. Rådmannsutvalget har som overordnet oppgave å bidra aktivt til å utvikle kommunene faglig og administrativt.

 

§2 ORGANISERING

Rådmannsutvalget består av leder, nestleder og 4 medlemmer.
Utvalget skal ha en fast administrativ ressurs.

 

§3 PLANSTRUKTUR

Rådmannsutvalget lager 4-årig plan for sentrale mål og hovedarbeidsområder. Planen skal forankres og godkjennes av Regionrådet. Årsmelding fra rådmannsutvalget behandles i Nord-Troms Regionråd og i kommunene sammen med regionrådets årsmelding. Rådmannsutvalget utarbeider nødvendige prosedyrer for sitt arbeid for å sikre struktur og kvalitetsstyring.

 

§4 FINANSIERING

Rådmannsutvalget finansieres over regionrådets budsjett med samme fordelingsnøkkel som NTRR. Dette gjelder utgifter til møter og representasjonsoppgaver i regi av Nord-Troms Regionråd, samt sekretariatsfunksjon. Reiser til og fra møter i RU dekkes av den enkelte kommune.

 

§5 VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektene fastsettes av Nord-Troms Regionråd. Forslag til endringer skal være Nord-Troms Regionråd i hende senest 5 måneder før behandling kan skje.