Kick-off/Dialogkonferanse Campus Nord-Troms var avholdt på Kultursenteret i Olderdalen den 9. januar 2020. Til tross for dårlig vær var det godt oppmøte og et bredt spekter av kompetanse samlet under ett tak. Det kom inn mange gode innspill til oppbyggingen av og innhold til en Campus Nord-Troms modell under workshop, innspillene blir tatt med videre i en modell oppbygging. Prosjektet takker for all deltagelse og god dialog gjennom dagen!

Prosjektet jobber nå med å sette sammen et foreløpig forslag til en distribuert modell for høyere utdanning og forskning i regionen vår.

Notat etter dialogseminar kan lastes opp ved å trykke på link under, og prosjektpresentasjon finnes under presentasjoner.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller innspill til prosjektet

Notat dialogseminar

 

Prosjektet startet opp 1.juni 2019 ved tiltredelse av prosjektleder. Prosjektleder har avholdt internt oppstartsmøte med fagledere og blitt kjent med potensielle samarbeidspartnere gjennom besøk/møter/seminarer i regionen.

Ved utgangen av oktober 2019 har det vært avholdt tre styringsgruppemøter, der det blant annet ble formidlet et ønske fra styringsgruppen om å få komme ut å treffe de ulike miljøene og avholde rene vedtaksmøter via Skype. Prosjektet har avholdt et styringsgruppemøte på Halti, Storslett, der styringsgruppen fikk møte Halitmiljøet med fokus på mulig samarbeid og fokus opp mot Drivkraft prosjektet. Neste styringsgruppemøte er planlagt 5. desember på Skjervøy der styringsgruppen vil få møte den maritime / "blå" kompetansen i regionen.

Prosjektet har ved utgang av oktober 2019 stort fokus på Drivkraft Campus Nord-Troms og planlegger en kick-off/dialogseminar i januar 2020. Videre er det avtalt et møte i begynnelsen av november med KS for å presentere Nord-Troms sin modell for ungdomsmedvirkning.

I de senere år har revitaliseringen av kvensk språk og kultur skutt fart. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utgitt målrettet plan 2017-2021 for videre innsats for kvensk språk, og Troms Fylkeskommune laget en handlingsplan for kvensk språk- og kultur fra 2017 – 2020 som første fylkeskommune i landet. Statelige midler til kvensk språk og kultur blir overført til Troms og Finnmark Fylkeskommune fra 2020. Drivkraft Kvenkultur jobber mot finansiering av flere kompetansearbeidsplasser innen kvensk musikk, kultur og kulturminnevern. 

I oktober avholdt Nordkalottens Grensetjeneste et seminar i Tromsø om grensemobilitet og samarbeid på tvers av landegrenser på nordkalotten. Det ble blant annet avdekket at arbeidskraft med riktig kompetanse er en felles utfordring i nordområdene. Manglende kompetanse i Finland er nok så lik Nord-Norge der det er stort behov for blant annet helsepersonell. Den økende turisme øker også behovet for arbeidskraft med kompetanse på reiseliv og turisme. Drivkraft Grensesamarbeid har fokus på å formidle det gode arbeidet grensetjenesten utfører og behovet for permanent finansiering.