Om Prosjektet

Fokusområde og prosjektmål
Drivkraft Nord-Troms overordnet mål er å utvikle varige samarbeidsmodeller mellom kompetanse- og utviklingsmiljø i regionen, og bidra til økt sysselsetting. Drivkraft Nord-Troms har fire fokusområder: Campus Nord-Troms, ungdomsmedvirkning, kvenkultur og grensesamarbeid.

Skjermbilde.PNG

Prosjektstatus / nyheter

Kick-off/Dialogkonferanse Campus Nord-Troms var avholdt på Kultursenteret i Olderdalen den 9. januar 2020. Til tross for dårlig vær var det godt oppmøte og et bredt spekter av kompetanse samlet under ett tak. Det kom inn mange gode innspill til oppbyggingen av og innhold til en Campus Nord-Troms modell under workshop, innspillene blir tatt med videre i en modell oppbygging. Prosjektet takker for all deltagelse og god dialog gjennom dagen!

Prosjektet jobber nå med å sette sammen et foreløpig forslag til en distribuert modell for høyere utdanning og forskning i regionen vår.

Notat etter dialogseminar kan lastes opp ved å trykke på link under, og prosjektpresentasjon finnes under presentasjoner.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål eller innspill til prosjektet

Notat dialogseminar

 

Prosjektet startet opp 1.juni 2019 ved tiltredelse av prosjektleder. Prosjektleder har avholdt internt oppstartsmøte med fagledere og blitt kjent med potensielle samarbeidspartnere gjennom besøk/møter/seminarer i regionen.

Ved utgangen av oktober 2019 har det vært avholdt tre styringsgruppemøter, der det blant annet ble formidlet et ønske fra styringsgruppen om å få komme ut å treffe de ulike miljøene og avholde rene vedtaksmøter via Skype. Prosjektet har avholdt et styringsgruppemøte på Halti, Storslett, der styringsgruppen fikk møte Halitmiljøet med fokus på mulig samarbeid og fokus opp mot Drivkraft prosjektet. Neste styringsgruppemøte er planlagt 5. desember på Skjervøy der styringsgruppen vil få møte den maritime / "blå" kompetansen i regionen.

Prosjektet har ved utgang av oktober 2019 stort fokus på Drivkraft Campus Nord-Troms og planlegger en kick-off/dialogseminar i januar 2020. Videre er det avtalt et møte i begynnelsen av november med KS for å presentere Nord-Troms sin modell for ungdomsmedvirkning.

I de senere år har revitaliseringen av kvensk språk og kultur skutt fart. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utgitt målrettet plan 2017-2021 for videre innsats for kvensk språk, og Troms Fylkeskommune laget en handlingsplan for kvensk språk- og kultur fra 2017 – 2020 som første fylkeskommune i landet. Statelige midler til kvensk språk og kultur blir overført til Troms og Finnmark Fylkeskommune fra 2020. Drivkraft Kvenkultur jobber mot finansiering av flere kompetansearbeidsplasser innen kvensk musikk, kultur og kulturminnevern. 

I oktober avholdt Nordkalottens Grensetjeneste et seminar i Tromsø om grensemobilitet og samarbeid på tvers av landegrenser på nordkalotten. Det ble blant annet avdekket at arbeidskraft med riktig kompetanse er en felles utfordring i nordområdene. Manglende kompetanse i Finland er nok så lik Nord-Norge der det er stort behov for blant annet helsepersonell. Den økende turisme øker også behovet for arbeidskraft med kompetanse på reiseliv og turisme. Drivkraft Grensesamarbeid har fokus på å formidle det gode arbeidet grensetjenesten utfører og behovet for permanent finansiering.   

Drivkraft Campus Nord-Troms

Etablering av en fleksibel basemodell for:

 • Høyere utdanning
 • Etter-/videreutdanning
 • Kursing
 • Forskning
 • Internship/master- og bachelor oppgaveskriving/hospitering

Drivkraft Campus Nord-Troms skal bidra til flere kompetansearbeidsplasser som vil gjøre regionen mer attraktiv og skape vekst, i tett samarbeid med:

 • Nord-Troms Studiesenter
 • Sametinget
 • Senter for nordlige folk
 • Private næringsaktører
 • Kompetansemiljøer som blått kompetansesenter, Halti Næringshagen m.m                                                                                                     

Drivkraftprosjektet er et inkluderende prosjekt som har samfunnsutvikling i Nord-Troms som hovedmål, med fokus på samarbeid,
stedskvaliteter og styrken i det kulturelle mangfold.

studiebibliotek Skjervøy.jpg
Foto: Skjervøy kommune

Drivkraft Ungdomsmedvirkning

Pilotmodell for etablering og opplæring av ungdomsråd, for reell ungdomsmedvirkning der avgjørelser tas!

 • Modell basert på Nord-Troms kommunene og Regional Ungdomssatsing i Nord-Troms (RUST), sin eksisterende modell for ungdomsmedvirkning
 • Spredning av modell utover egen region
 • Samarbeid med KS for opplæring av ungdomsråd og folkevalgte
 • utRUSTede ungdom som veilederkorps

Ungdomsmedvirkning som verktøy i utviklingen av et vekstkraftig og attraktivt lokalsamfunn!

foto Eili.jpg
Foto: Eili B. Johannessen

Drivkraft Kvenkultur

Utvikle en samarbeidsmodell for flere kompetansearbeidsplasser innen kvensk kultur og kulturminnevern i Nord-Troms ved å:

 • Overføre kompetansearbeidsplass innen kulturminnevern til regionen
 • Overføre kompetansearbeidsplass innen minioritetskultur
 • Etablere distriktsmusikerstillinger
 • Etablere et nasjonalt kventeater
 • Kunstneriske produksjoner og oppdrag for kulturnæringsbedrifter

Oppbyggingen av et sterkere og bredere fagmiljø vil bidra til en fortsatt revitaliseringen av det kvenske språk og kultur, i godt samarbeid med:

 

 • Halti Kvenkultursenter
 • Nord-Troms Museum
 • Språksenteret i Storfjord
 • Språksenteret i Kvænangen
 • Kvensk Institutt
 • Sametinget
 • UiT NAU
 • Ihana
 • Tornedalsrådet
 • m.fl

Nord-Tromsingen er et produkt av tre stammers møte mellom kvener, samer og nordmenn! 

Landsbyspel - foto Halti Kvenkultursenter.jpg
Foto: HaltiKvenkultursenter

Drivkraft Grensesamarbeid

Nordkalottens Grensetjeneste i Skibotn både besitter og bygger opp spesialkompetanse i grenseoverskridende situasjoner. Hovedmålet er å legge til rette for mest mulig smidig mobilitet i Norden innenfor:

 • Arbeidsliv
 • Studier
 • Næringsliv

Grensetjenesten har sett en vesentlig økning i antall henvendelser og har et videreutviklingspotensiale, særlig i nordområdeperspektiv hvor vi kan øke samhandling over landegrensene og, legge til rette for næringsutvikling og rekruttering av arbeidskraft.

Drivkraft Grensesamarbeid vil arbeide politisk for en forutsigbar finansiering og en større satsing på Grensetjenesten, og har som mål å få på plass en permanent finansiering av 3 faste stillinger innen:

 • Koordinering og fasilitering av møteplass                                                                  
 • Spesialrådgivning
 • Næringslivsveiledning

Økt mobilitet i grenseoverskridende situasjoner!

foto avfallservice.jpg
Foto: Avfallsservice AS

Kontaktinformasjon

Prosjektets har 2 års varighet med prosjektleder engasjert i full stilling og en styringsgruppe med variert bakgrunn for å representere følgende kategorier; det  fylkeskommunale, næring, prosjekteier, utdanningsmiljø og ungdomsmedvirkning.

Navn

Tittel

Telefon

Mail

Prosjektet

Gunbjørg Nygård Melkiorsen

Prosjektleder

906 83 241

Gunbjorg.melkiorsen@ntroms.no

Kristin Vatlelid Johansen

Fagleder Campus Nord-Troms

911 59 547

kristin@ntss.no

Lise Jakobsen

Fagleder Ungdom

918 13 803

Lise.jakobsen@ntroms.no

Pål Vegard Eriksen

Fagleder Kvenkultur

77 58 82 80

pve@kvenkultur.no

Riitta Leinonen

Fagleder Grensesamarbeid

982 89 089

Riitta.leinonen@storfjord.kommune.no

Styringsgruppen

Ørjan Albrigtsen

Rådsordfører/Styrings-gruppeleder

470 13 662

orjan@skjervoy.kommune.no

John Karlsen

Troms Fylkeskommune

 

John.karlsen@tromsfylke.no

Marit Anne Hauan

Førsteamanuensis UiT

 

Marit.hauan@uit.no

Victoria F. Mathiassen

Student/tidligere RUST leder

 

vicma@live.no

TBN

Næringsrepresentant

 

 

Samarbeidspartnere

Drivkraft Nord-Troms ønsker å få til et utstrakt samarbeid mellom de forskjellige kompetansemiljøene i Nord-Troms, studietilbydere, forskningsmiljø, næringsliv og politiske instanser. Noen av våre samarbeidspartnere er:

 • Næringingsutvalget Nord-Troms
 • Arena Nord-Troms
 • Halti Næringshage
 • Nord-Troms Studiesenter med studiebibliotek
 • Universitetet i Tromsø/Alta
 • Maritimt Senter Skjervøy
 • Senter for Nordlige folk
 • Sametinget
 • Troms Fylkeskommune/Troms og Finnmark Fylkeskommune
 • Storfjord, Kåfjord, Lyngen, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen Kommune
 • Nordreisa Videregående Skole
 • m.fl

Rapporter

Mer info kommer

Presentasjoner