Prosjektstatus / nyheter

Campus Nord-Troms - på vei mot etablering!

Fredag 28. august 2020 avhold Drivkraft Nord-Troms prosjektet en workshop på Senter for Nordlige folk, med politisk ledelse, administrasjon og samarbeidspartnere i Nord-Troms. Målet for workshop var å jobbe frem en visjon og et mål, med konkrete arbeidsoppgaver for etableringen av Campus Nord-Troms. 

Navnet og begrepet campus har vært omdiskutert da etableringen ikke vil være underlagt universitetet, som campusbegrepet gjerne blir assosiert med. Der er allerede et samarbeid med UiT og andre utdanningstilbydere gjennom Nord-Troms Studiesenter og Nord-Troms Regionråd som vil bygges videre på i en kompetanse-modell. Navneforslag var et av temaene for dagen og vil bli tatt frem og diskutert som grunnlag for vedtak i prosjektets styringsgruppe og Nord-Troms Regionråd (NTRR) som prosjekteiere, senere i høst. Det kom flere forslag og flertallet var enig i at navnet må reflektere geografisk tilhørighet og tenkt innhold.

Gjennom arbeidet som er nedlagt i prosjektet er det blir klart at å bygge opp en modell for kompetanseutvikling, rekruttering og forskning på siden av Nord-Troms Studiesenter (NTSS) er unaturlig, og studiebibliotekene sin rolle i hver kommune er en ressurs det kan bygges videre på. Nord-Troms Regionråd (NTRR) som er dagens eier av NTSS vil ved årsslutt omorganiseres til et interkommunalt politisk råd, og i den sammenhengen er en omorganisering av NTSS også påkrevd. Det jobbes derfor med en kompetansemodell der NTSS inngår med studieadministrasjon, høyere utdanning, kurs, lørdagsuniversitet mm.  

Innspillene som kom frem i løpet av dagen viser en stolt Nord-Troms region som har bred kompetanse på alt fra industri, reiseliv, havbruk, sjømat,  naturforvalting, samisk og kvensk, språk og kultur m.v. som regionen ønsker å bygge videre på i en samarbeidsmodell. Kompetanse, forskning og rekruttering står sentralt, og med den siste tids pandemiutfordringer er behovet for en digitalisert modell blitt enda mer fremtredende. Selv om Nord-Troms kommunene i stor grad har sine likheter, har alle likevel en unike kompetanse som kan bygges videre på i et samarbeid, der kommunen kan ta et ekstra ansvar for utvikling, kompetanseheving og å løse regionale oppgaver innen; teknologiutvikling, informasjon/formidling, utdanning, forskning og rekruttering, også i et utstrakt samarbeid på Nordkalotten, havbruk og sjømat, naturforvaltning, språk og kultur med flere.

Nord-Troms består av småkommuner som alle har sine demografiske utfordringer, og ved å forene kompetanse og utviklingskraft i et regionalt samarbeid vil Nord-Troms være et styrket midtpunkt mellom Tromsø og Alta.

gruppearbeid.jpg   Inger B.jpg   innlegg Tonny Mathiassen.jpg   Innlegg Willy Ørnebakk.jpg   Presentasjon Gunbjørg.jpg   Silja Karlsen.JPG   Svein Leiros.JPG   velkommen.jpg   Trude Indrebø.JPG

Om Prosjektet

Fokusområde og prosjektmål
Drivkraft Nord-Troms overordnet mål er å utvikle varige samarbeidsmodeller mellom kompetanse- og utviklingsmiljø i regionen, og bidra til økt sysselsetting. Drivkraft Nord-Troms har fire fokusområder: Campus Nord-Troms, ungdomsmedvirkning, kvenkultur og grensesamarbeid.

Skjermbilde.PNG

Drivkraft Campus Nord-Troms

Etablering av en fleksibel basemodell for:

 • Høyere utdanning
 • Etter-/videreutdanning
 • Kursing
 • Forskning
 • Internship/master- og bachelor oppgaveskriving/hospitering

Drivkraft Campus Nord-Troms skal bidra til flere kompetansearbeidsplasser som vil gjøre regionen mer attraktiv og skape vekst, i tett samarbeid med:

 • Nord-Troms Studiesenter
 • Sametinget
 • Senter for nordlige folk
 • Private næringsaktører
 • Kompetansemiljøer som blått kompetansesenter, Halti Næringshagen m.m                                                                                                     

Drivkraftprosjektet er et inkluderende prosjekt som har samfunnsutvikling i Nord-Troms som hovedmål, med fokus på samarbeid,
stedskvaliteter og styrken i det kulturelle mangfold.

studiebibliotek Skjervøy.jpg
Foto: Skjervøy kommune

Drivkraft Ungdomsmedvirkning

Pilotmodell for etablering og opplæring av ungdomsråd, for reell ungdomsmedvirkning der avgjørelser tas!

 • Modell basert på Nord-Troms kommunene og Regional Ungdomssatsing i Nord-Troms (RUST), sin eksisterende modell for ungdomsmedvirkning
 • Spredning av modell utover egen region
 • Samarbeid med KS for opplæring av ungdomsråd og folkevalgte
 • utRUSTede ungdom som veilederkorps

Ungdomsmedvirkning som verktøy i utviklingen av et vekstkraftig og attraktivt lokalsamfunn!

foto Eili.jpg
Foto: Eili B. Johannessen

Drivkraft Kvenkultur

Utvikle en samarbeidsmodell for flere kompetansearbeidsplasser innen kvensk kultur og kulturminnevern i Nord-Troms ved å:

 • Overføre kompetansearbeidsplass innen kulturminnevern til regionen
 • Overføre kompetansearbeidsplass innen minioritetskultur
 • Etablere distriktsmusikerstillinger
 • Etablere et nasjonalt kventeater
 • Kunstneriske produksjoner og oppdrag for kulturnæringsbedrifter

Oppbyggingen av et sterkere og bredere fagmiljø vil bidra til en fortsatt revitaliseringen av det kvenske språk og kultur, i godt samarbeid med:

 

 • Halti Kvenkultursenter
 • Nord-Troms Museum
 • Språksenteret i Storfjord
 • Språksenteret i Kvænangen
 • Kvensk Institutt
 • Sametinget
 • UiT NAU
 • Ihana
 • Tornedalsrådet
 • m.fl

Nord-Tromsingen er et produkt av tre stammers møte mellom kvener, samer og nordmenn! 

Landsbyspel - foto Halti Kvenkultursenter.jpg
Foto: HaltiKvenkultursenter

Drivkraft Grensesamarbeid

Nordkalottens Grensetjeneste i Skibotn både besitter og bygger opp spesialkompetanse i grenseoverskridende situasjoner. Hovedmålet er å legge til rette for mest mulig smidig mobilitet i Norden innenfor:

 • Arbeidsliv
 • Studier
 • Næringsliv

Grensetjenesten har sett en vesentlig økning i antall henvendelser og har et videreutviklingspotensiale, særlig i nordområdeperspektiv hvor vi kan øke samhandling over landegrensene og, legge til rette for næringsutvikling og rekruttering av arbeidskraft.

Drivkraft Grensesamarbeid vil arbeide politisk for en forutsigbar finansiering og en større satsing på Grensetjenesten, og har som mål å få på plass en permanent finansiering av 3 faste stillinger innen:

 • Koordinering og fasilitering av møteplass                                                                  
 • Spesialrådgivning
 • Næringslivsveiledning

Økt mobilitet i grenseoverskridende situasjoner!

foto avfallservice.jpg
Foto: Avfallsservice AS

Kontaktinformasjon

Prosjektets har 2 års varighet med prosjektleder engasjert i full stilling og en styringsgruppe med variert bakgrunn for å representere følgende kategorier; det  fylkeskommunale, næring, prosjekteier, utdanningsmiljø og ungdomsmedvirkning.

Navn

Tittel

Telefon

Mail

Prosjektet

Gunbjørg Nygård Melkiorsen

Prosjektleder

906 83 241

Gunbjorg.melkiorsen@ntroms.no

Lise Jakobsen

Fagleder Ungdom

918 13 803

Lise.jakobsen@ntroms.no

Pål Vegard Eriksen

Fagleder Kvenkultur

77 58 82 80

pve@kvenkultur.no

Riitta Leinonen

Fagleder Grensesamarbeid

982 89 089

Riitta.leinonen@storfjord.kommune.no

Styringsgruppen

Ørjan Albrigtsen

Rådsordfører/Styrings-gruppeleder

470 13 662

orjan@skjervoy.kommune.no

John Karlsen

Troms Fylkeskommune

 

John.karlsen@tromsfylke.no

Ivar Lie

UiT - Seksjon for forskning og utdanningskvalitet (SEFU)Avd. for forskning, utdanning og formidling (FUF)

 

Ivar.lie@uit.no

Victoria F. Mathiassen

Student/tidligere RUST leder

 

vicma@live.no

Håvard Høgstad

Næringsrepresentant

 

havard@arnoylaks.no 

Kontaktperson Satsingsområder

Gunbjørg N. Melkiorsen Drivkraft Campus Nord-Troms   gunbjorg.melkiorsen@ntroms.no
Victoria F. Mathiassen Drivkraft Ungdom   victoria.mathiassen@ntroms.no
Inger Birkelund Drivkraft Kvenkultur   inger.birkelund@haltinh.no
Riitta Leinonen Drivkraft Grensesamarbeid   riitta.leinonen@storfjord.kommune.no

Samarbeidspartnere

Drivkraft Nord-Troms ønsker å få til et utstrakt samarbeid mellom de forskjellige kompetansemiljøene i Nord-Troms, studietilbydere, forskningsmiljø, næringsliv og politiske instanser. Noen av våre samarbeidspartnere er:

 • Næringingsutvalget Nord-Troms
 • Arena Nord-Troms
 • Halti Næringshage
 • Nord-Troms Studiesenter med studiebibliotek
 • Universitetet i Tromsø/Alta
 • Maritimt Senter Skjervøy
 • Senter for Nordlige folk
 • Sametinget
 • Troms Fylkeskommune/Troms og Finnmark Fylkeskommune
 • Storfjord, Kåfjord, Lyngen, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen Kommune
 • Nordreisa Videregående Skole
 • m.fl

Rapporter

Mer info kommer

Presentasjoner